Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Indra

Breu presentació de l'empresa

Indra és una de les principals empreses globals de tecnologia i consultoria i el soci tecnològic global per als negocis clau dels seus clients en tot el món.

A l'oficina de Lleida hi ha 380 persones en el desenvolupament de projectes de TI, la principal activitat és projectes de desenvolupament de programari, aplicant tècniques àgils i tradicionals de gestió de projectes i participant en totes les fases del projecte des de la presa de requeriments, gestió, anàlisis funcional i tècnic, implementació, proves i posada en producció.

Les tecnologies utilitzades són variades, citant les mes important: Java, .net, Angular, SAP ERP, Business Intelligence, i com a última en incorporar-se és l'àrea de Big Data amb projectes referents realitzats amb l'equip de Lleida.

Com que és una empresa global tenim projectes internacionals i podem treballar amb els nostres companys de les diferents ubicacions que té INDRA a tot el món.

 

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/a / treballador/a

Dintre de les tecnologies utilitzades las tasques a desenvolupar van a ser diferents depenent del projecte, però en qualsevol cas estaran emmarcades en l'àmbit de l'anàlisi implementació i proves de la tecnologia, li ensenyarem l'aplicació de tecnologia de gestió de projectes SCRUM i PMMI segons el projecte on es trobin amb la utilització d'eines per a la gestió.

Passem a exposar alguns exemples tecnologies utilitzats que es fan actualment.

 

Java:

 • Desenvolupament del Back en diferents projectes amb els frameworks, Spring, Spring Boot, Spring Data, JPA.
 • Desenvolupament de Web Services REST i SOAP.
 • Desplegament en diferents Servidors d’Aplicacions com, Weblogic, Websphere, JBoss, i Contenidors.
 • Integració continua amb Jenkis
 • Utilització de BBDD Oracle, SQLServer i MongoDB

 

.Net:

 • Creacions de scripts en Powershell 3 que sincronitzen sistemes, realitzin workflows concrets, o inicialitzen tasques en les workstations
 • Creació d’aplicacions de consola en Framework .NET 3.5 o superior que realitzin tasques concretes contra servidors.
 • Creació de Web Services en Framework .NET 3.5 o superior i WCF que ofereixin mètodes de comunicació entre sistemes i control d’accessos i permisos
 • Desenvolupament en MVC 4 i Entity Framework.
 • Creació d’aplicacions WinForms en FW .NET 4.0 que es distribueixen a totes les estacions de treball del personal del client.
 • També es personalitzen aplicacions a mida, com ara Office o Skype for Business a través dels SDKs corresponents.
 • Les bases de dades són SQL Server 2016, Oracle.
 • Altres projectes de Microsoft .net incloent Sharepoint i ASP .net core.

 

Angular/Movilitat:

Dos tipus de projectes en tecnologia Frontend, uns desenvolupats amb tecnologia AngularJS i els altres en Angular6.

 • Desenvolupats amb les últimes versions de Javascript (ES6) o TypeScript depenent del framework.
 • Un d'ells utilitza gestió d'estat immutable amb la llibreria NGRX
 • Llibreries per a la capa de presentació com Bootstrap 4.
 • Lliurables generats amb eines com Grunt o Webpack.
 • Accés a dades mitjançant APIS REST i SOAP.
 • Seguretat JWT
 • Aplicaciones responsives.
 • Desenvolupament d’aplicacions movils amb tecnologíes híbrides com IONIC i PhoneGap.

 

SAP/ Business Intelligence:

 • Incorporació a un equip dinàmic, col·laboratiu i multifuncional en el que seguir desenvolupant la carrera i adquirir més experiència professional.
 • Treballar amb professionals altament qualificats i especialistes en SAP i BI.
 • Participar en projectes reptadors, per a clients líders en els seus sectors d’activitat, en els que impulsar els coneixements.
 • Quadres de comandament i Reporting empresarial utilitzant eines de BI des la ETL, Modelat Analític e informes.
 • Possibilitat d’accedir al pla de formatiu que l’àrea de SAP ofereix al seu equip.
 • Tasques de programació en entorn tecnològic ABAP (disseny tècnic, desenvolupament, test i configuració del software). Possibilitat de creixement professional en l’entorn tècnic de desenvolupament en SAP-ABAP, treballant amb totes les seves eines i amb les últimes tecnologies (HANA, FIORI, etc.)
 • Realització de anàlisis funcional y tècnic de FI/CO.
 • Aplicar coneixements de tecnologies, aplicacions, metodologies i processos

 

Formació integrada en l'empresa

Horari

A concretar.

La durada de la formació

d’octubre de 2019 a febrer de 2021*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

18.250 €

Localitat on es realitzarà la formació dual

Lleida

 

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

-Alumnes de primer i segon any de Màster.

En qualsevol cas es requereix una entrevista a les oficines d'INDRA Lleida amb els candidats que decideixin optar per INDRA per poder explicar millor els projectes i resoldre els dubtes que pogués haver-hi.

Idiomes

Català, Castellà, escrit i parlat nivell superior.

Inglés nivell mitjà o superior

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Motivació per l’empresa, coneixement de la mateixa.

Intenció de continuïtat a l’empresa després de finalitzar el Máster.

Coneixements tècnics i de procedimentals de la tecnologia escollida.