Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Calendari de preinscripció i matrícula

Per accedir al primer curs d'un estudi de màster de les universitats públiques catalanes cal realitzar la preinscripció universitària.

En aquest enllaç trobaràs tota la informació per poder fer la preinscripció correctament.

Podeu consultar també la Normativa d'accés i preinscripció de la UdL.

Per matricular-se és necessari obtenir el vist-i-plau del coordinador de la titulació. Per això és necessari tenir una entrevista amb el coordinador abans de fer la matricula.

LA MATRÍCULA DE L’ESTUDIANTAT DE PRIMER CURS (NOU INGRÉS) A L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR es realitza de forma presencial a la secretaria del centre.

Els dies reservats per a realitzar aquestes matricules es poden consultar al Calendari de matrícula.

De la mateixa forma es pot consultar la Normativa Acadèmica dels Màsters

La informació relacionada amb la matrícula, documents, beques, pagament, dates i horaris es pot consultar aquesta pàgina o bé personalment a la secretaria del centre.

Adreça del centre: Carrer de Jaume II, 69, campus de Cappont, 25001 Lleida. Telèfons: 973 70 27 01 / 973 70 27 00  www.eps.udl.cat

Sessions d'acollida i Tutorització

Donada la gran diversitat de situacions professionals i/o personals dels alumnes del Màster en Enginyeria informàtica, la coordinació de la titulació realitza un seguit d'accions tutorials que es concreten en el següent punts:

  • Acompanyament pre-matricula: el coordinador de la titulació atén les consultes i peticions d'informació sobre el pla d'estudis, programa de formació Dual, procediments d'ingrés, Ajuts, procediment d'accés per alumnes estrangers, renovació de visats, etc.

  • Assessorament matricula: és imprescindible abans de fer la matricula tenir una entrevista amb el coordinador. En aquesta entrevista es fa un estudi de la situació personal de cada alumne per tal de preparar l'itinerari adequat a les necessitats personals i professionals de cada alumne i considerant la seva disponibilitat.

  • Jornades d'Acollida: L'alumnat de nou ingrés rep durant la primera setmana d'ingrés al màster un curs d'aclimatació on es treballen competències transversals essencials per la seva integració al Màster, a curt termini, i per la seva vida professional a més llarg termini. En aquestes jornades es treballen competències com: treball en equip, comunicació, auto-coneixement, autocritica, gestió del temps, etc.

  • Durant el transcurs del Màster: es fan un conjunt de reunions de seguiment amb diferents objectius. Reunions semestrals amb tot el grup classe per valorar el funcionament de les assignatures. Reunions amb els tutors d'empresa i alumnes per revisar-ne l'evolució de l'alumnat en formació Dual i avaluar-ne el grau d'adquisició de les competències. Entrevistes personals d'orientació per tal de redefinir els itineraris formatius quan sigui necessari, i l'atenció de consultes de caràcter personal i/o professional.