Inici del Contingut

Formació prèvia acreditada

 

D’acord amb la normativa vigent, tenint en compte l’adequació entre les competències i els coneixements derivats dels ensenyaments cursats i els previstos en el pla d’estudis de l’ensenyament de màster, quan la Comissió d'Estudis del màster ho consideri pertinent, podrà reconèixer com a cursades assignatures de la titulació. El total de crèdits reconeguts, en tots els casos, haurà de ser inferior al 50% dels crèdits del màster.

Es podran reconèixer crèdits a partir de crèdits obtinguts en títols oficials de llicenciatura, arquitectura o enginyeria. En cap cas es podran reconèixer crèdits a partir de títols de diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i grau.

Així mateix, poden ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris que condueixen a l’obtenció de títols propis.

L’experiència laboral i professional acreditada també pot ser reconeguda, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències del màster.

El nombre de crèdits reconeguts per l’experiència professional o laboral i d’ensenyaments universitaris no oficials no pot ser superior, en el seu conjunt, al 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis.