Inici del Contingut

Treball final

El treball de final de titulació és una de les matèries incloses en els plans d’estudi de totes les titulacions de grau i màster. En el màster en Enginyeria Informàtica, el treball final de màster (TFM) té 12 ECTS, s'ha de fer en l'últim curs i ha de ser un treball que cada estudiant (o grup d'estudiants) realitza sota l'orientació d'un director o dos codirectors. Aquest treball permet a l'estudiant mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de màster (guia docent).

Normativa

Reglament del Treball de Fi del Màster (aprovat per Junta d'Escola de 18/12/2015).

Requisits previs

 • Per poder matricular el TFM cal tenir presentada la proposta de TFM.
 • Per fer la presentació del TFM cal haver superat totes les assignatures obligatòries de la titulació.

En aquest enllaç trobareu els terminis i requisits per presentar el TFM.

Director i codirectors del treball

Cada treball tindrà un director o dos codirectors. El director o un dels codirectors haurà de ser un professor que estigui adscrit a algun departament amb docència a la titulació.

Es pot proposar un codirector extern a la UdL, en aquest cas un membre del professorat ha d'actuar com a codirector.

Proposta

La proposta del Treball de Final de Màster pot obeir a algun dels casos següents:

 • Proposta de l'estudiant.
 • Proposta dels departaments.
 • Propostes realitzades en el marc de convenis de col•laboració educativa universitat–empresa.
 • Projectes realitzats dins del marc de mobilitat que ofereix la UdL.

La proposta haurà de tenir el vist-i-plau del director (o codirector) i del coordinador de la titulació.

Matrícula

La matriculació dóna dret a l'estudiant a presentar-se a una convocatòria de lectura del TFM dins del curs acadèmic.

La matrícula podrà formalitzar-se en dos períodes durant el curs:

 • A l'inici del primer semestre.
 • A l'inici del segon semestre.

Podeu consultar les dates concretes de matriculació en aquest enllaç.

Avaluació del treball

El treball s'avaluarà seguint una metodologia d'avaluació continuada utilitzant com a eina de seguiment el portafoli d'avaluació continuada del TFM. La nota final serà fruit de les notes de quatre ítems:

 • Informe inicial (10%) on es mostri l'assimilació dels objectius i context del TFM a realitzar. Serà avaluat pel director.
 • Informe de seguiment (10%) on es recolli l'evolució del TFM i les decisions preses. Serà avaluat pel director.
 • Document final del TFM (50%). Memòria final del TFM. Serà avaluat pel director.
 • Presentació i defensa del treball davant del tribunal (30%). L'estudiant realitzarà una presentació i defensa pública del treball seguida d'un torn de preguntes per part del tribunal.

Tribunal

Estarà format per tres membres on almenys un dels membres haurà de pertànyer a un departament que imparteixi docència a l'EPS i, almenys dos seran professors universitaris o personal investigador. El director o un dels codirectors formarà part del tribunal.

El coordinador de la titulació farà la designació dels membres del tribunal. Aquesta designació es fa a proposta del director, que omplirà el document de proposta.

Dipòsit i defensa del treball

El dipòsit del TFM s'ha de fer amb un mínim de 5 dies hàbils d'antelació a la data de presentació i seguint les instruccions indicades en el Reglament del Treball de fi del màster.

La defensa del TFM podrà fer-se entre l'1 d'octubre i el 15 de Setembre del curs acadèmic on s'ha matriculat el treball.

El procediment per dipositar el TFM es pot consultar en aquest enllaç.

Temes de TFM per àmbits

 • Disseny i desenvolupament d'aplicacions web i sistemes interactius seguint metodologies i tècniques de Disseny centrat en l'Usuari. Responsable Toni Granollers
 • Optimització d'aplicacions paral·leles, planificació de Treballs en entorns paral·lels i distribuits, aplicacions en entorn del Liquid Galaxy. Responsable Francesc Giné
 • Aplicacions per a dispositius mòbils i tècniques d'avaluació de la usabilitat en dispositius mòbils. Responsable Montserrat Sendín
 • Resolution of "decision and optimization" problems (Constraint Satisfaction and Satisfiability problems). Responsable Carlos Ansotegui
 • Visualització de dades i Aplicacions en Llenguatges funcionals (p.e. Clojure, Scala) sobre la JVM.  Responsable Juan Manuel Gimeno
 • Desenvolupament d'una aplicació en Hadoop per al càlcul d'una llibreria bàsica de consistència que permeti l'alineament a gran escala de milers de seqüències genòmiques. El projecte es pot realitzar en grup. Responsable Fernando Cores 

Temes de TFM a proposta dels departaments de la UdL i/o empreses del sector

 • Propostes del Liquid Galaxy Lab (EPS - empresa Ponent2002). Responsable Andreu Ibànez (coordinador Liquid Galaxy LAB). Més informació a Google Developers Group Lleida (GDG Lleida)
 • Propostes del IRTA (Institut de Recerca de la Generalitat de Catalunya). Responsable Joaquim Bellvert. Les propostes giren entorn al temes següents:
  • Millora en el desenvolupament d’una plataforma web d’automatització del reg
  • Desenvolupament d'una aplicació móvil d’estimació de la radiació interceptada pels arbres, útil per recomanacions de reg
  • Automatització del processament d’imatges adquirides des de diferents plataformes (satèlits, drons i avionetes): BigData des de l’adquisició a la implementació
  • Desenvolupament WebGIS per donar recomanacions de reg a agricultors en base a teledetecció
  • Aspectes específics del processat d’imatges: desenvolupament codi python de generació de mosaics, Object Base Segmentation, etc.

Pràctiques en Empresa

Amb els nous graus les PTE passen a ser una assignatura obligatòria. En el Màster apostem per la integració dels nostres alumnes en importants empreses del sector TIC. El procediment a seguir per a la matriculació i les empreses col·laboradores el trobareu en el següent enllaç. (+Info)

Treball Integrat en Grup d'Investigació

El procediment per cursar l'assignatura de Treball Integrat en Grup d'Investigació és el següent:

1) Entrevistar-se amb un professor vinculat a un grup de recerca de la UdL i obtenir el document de proposta de treball integrat en grup de recerca.

    Document de proposta de Treball Integrat en Grup d'Investigació

2) Matricular-se a Secretaria amb el document de proposta.

3) Al final del treball, el professor responsable del Treball omple l'acta d'avaluació de l'assignatura i la fa arribar al coordinador del màster. L'acta d'avaluació està disponible a Secretaria del centre o es pot demanar al coordinador del màster.

 

Grups de Recerca de la EPS

Els grups de recerca en l'àmbit TIC de l'Escola Politècnica Superior formen part del centre de Recerca INSPIRES i són els següents: