Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException
Inici del Contingut

Recursos per a l'aprenentatge

Web de la Universitat de Lleida. És accessible al públic en general. Proporciona tota la informació d’interès sobre la Universitat, els seus centres i les seues activitats: http://www.udl.cat.

Intranet. La intranet de la Universitat de Lleida està integrada per diversos espais als quals únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d'usuari a la xarxa de la UdL, és a dir, qualsevol persona que pertanyi a qualsevol unitat estructural, centre, departament o òrgan de govern de la UdL.

Correu electrònic. Tots els membres de la Universitat de Lleida —alumnes, professors i personal d'administració i serveis— tenen un compte de correu electrònic, al qual també poden accedir via web des de l'exterior: http://correu.udl.cat.

Campus Virtual (plataforma SAKAI). El Campus Virtual és una eina de suport a la docència que permet desenvolupar formació semipresencial i no presencial, així com oferir diferents eines de suport a la docència presencial com a eina de recursos i disposició de tota la informació necessària per a l’assignatura (planificació docent, agenda, anuncis, activitats en línia, fòrums, entre altres).

Observatori de les TIC.

Observatori de les TIC. L'Observatori de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació)  (https://www.lleida.org/observatori-tic/cat/index.asp) és un projecte que té per finalitat oferir un espai d'anàlisi i estudi de diferents temàtiques relacionades amb la utilització de les TIC en la docència.

Plataforma per a la gestió acadèmica. Facilita la gestió de les matrícules, la introducció de les qualificacions del professor, la gestió de les actes, la generació de certificats, la tramitació de títols, el cobrament de taxes, etc. A més de la gestió interna, l'eina disposa d'un autoservei que permet a l'alumne la consulta del seu expedient, la matrícula i la tramitació d'algunes peticions a Secretaria Acadèmica.

Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor. En les sessions d’acollida del PAT es fan tallers per tal de donar a conèixer el seu funcionament. També es pot trobar informació referent al seu ús en forma de tutorials a la pàgina principal de l’eina: http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/veo/ProgramaNestor/

Biblioteca. La Universitat de Lleida té el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de qualitat de l'ANECA des de 2003. A través del SBD s’ofereixen diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca (http://www.bib.udl.cat).

 • Adquisicions.
 • Formació d’usuaris.
 • Préstec d’ordinadors portàtils i memòries USB.
 • Préstec.
 • Obtenció de documents (SOD).
 • Informació bibliogràfica.
 • Fullets informatius.
 • RefWorks: gestor bibliogràfic en línia.

Biblioteca digital. La Universitat de Lleida posa a disposició dels usuaris una sèrie de documents que poden ser consultats en línia:

 • Dossier electrònic (dossier-e): el dossier és un conjunt de materials digitalitzats, l'objectiu del qual és ser un complement de suport a l'ensenyament, la docència i la recerca.
 • Llibres electrònics.
 • Cercador de revistes electròniques.
 • Diccionaris electrònics.
 • Enciclopèdies electròniques.
 • Bases de dades.
 • Tesis doctorals.
 • Guies temàtiques
 • Biblioteques virtuals.
 • Premsa.
 • Diaris oficials.
 • Dipòsits de documents digitals.

Biblioteca de Cappont. Va ser inaugurada l'any 2003 en el marc de les activitats de commemoració del 700 Aniversari de la Universitat a Lleida. Concebuda com una biblioteca de campus, cobreix les àrees de Dret, Economia, Empresa, Treball, Informàtica, Enginyeria, Psicologia, Pedagogia, Educació Social, Magisteri i Sociologia. Ocupa 4.520m2 i té 509 places de lectura.

Sales d'estudi. L'Edifici Polivalent, o aulari, és un edifici del campus que pot ser utilitzat per tots els centres educatius i serveis de la Universitat, així com per totes les unitats del campus. Hi ha algunes aules d’estudi, així com disposició de taules i cadires als espais oberts (vestíbuls), amb connexió a la xarxa Wi-Fi i endolls per als ordinadors portàtils dels usuaris.

Sales d’informàtica a disposició dels usuaris:

UbicacióLlocs de treballSistema operatiu
Edif. Centre de Cultures (0.02) 30 Linux (Fedora 14)
Edif. Polivalent (1.02) 31 Linux (Fedora 14) / Windows XP
Edif. Polivalent (1.04) 20 Linux (Fedora 14)


Auditori (Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera). L'auditori és un espai emblemàtic de la Universitat en el qual es duen a terme actes acadèmics i també actes públics.

Servei de copisteria. Està situat a l’Edifici Polivalent. És un servei que ofereix impressió, fotocòpies, enquadernacions i material escolar, entre altres. A més a més, el professorat de cada grau pot deixar-hi el seu material per tal de facilitar-hi l’accés de l’alumnat.

Model docent

El model d'implantació de la Universitat de Lleida és el d’una universitat de campus dispers dins de la ciutat de Lleida. Cadascun dels edificis forma part d’un sistema interrelacionat que constitueix una unitat orgànica funcional integrada en la trama urbana i suburbana. Cada un dels campus tracta d’erigir-se en un medi universitari que faci agradable el treball, l’estudi, la investigació i el debat.

Infraestructures

La EPS té dos edificis propis, l’edifici central de l'EPS i el Centre d'Investigació d'Energies Aplicades (CREA), que estan ubicats al campus de Cappont. En aquest campus també podem trobar-hi el Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, l’Edifici Polivalent, la Facultat de Dret i Economia, la residència d’estudiants i la Facultat de Ciències de l'Educació.

Les infraestructures físiques de l’Escola Politècnica Superior es distribueixen en els quatre edificis del campus de Cappont:

 • Edifici central de l'EPS, de cinc plantes, on s’ubiquen la major part dels espais físics de l’Escola.
 • Edifici CREA, de dos plantes, que disposa de laboratoris específics associats a les titulacions d’Enginyeria Industrial i d’Arquitectura Tècnica.
 • Edifici Polivalent, de cinc plantes, compartit amb la Facultat de Ciències de l'Educació i la Facultat de Dret i Economia. En aquest edifici es troben un gran nombre d’aules d’ús docent (26 aules), dos aules d'informàtica obertes als usuaris, així com alguns serveis centrals del Campus de Cappont, com són copisteria, serveis financers, cafeteria i restaurant, etc.
 • Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, de quatre plantes, compartit amb la Facultat de Ciències de l'Educació i la Facultat de Dret i Economia. En aquest edifici es troba ubicada tant la biblioteca com l’auditori del Campus. Així mateix, disposa d’una sala de videoconferències i de diferents sales d'informàtica obertes a tots els estudiants.

Amb l’objectiu de racionalitzar recursos, l'EPS també utilitza alguns laboratoris de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA), situada a l’avinguda Alcalde Rovira Roure, numero 191.

En concret es tracta de laboratoris vinculats a la titulació d’Enginyeria Tècnica Agrícola, de l'especialitat de Mecanització i Construccions Rurals.

Les infraestructures de l'EPS es poden classificar en:

 • Espais docents. Estan constituïts per les aules i laboratoris de docència, seminaris per a tutories, laboratoris d’informàtica oberts als usuaris, sales especials (sales d’estudi, sala de graus...). Aquests equipaments es descriuran posteriorment.
 • Àrees de Direcció i Secretaria. L’àrea de Direcció està formada per un despatx de direcció i una sala de reunions annexa, dos despatxos per als subdirectors amb funció de caps d’estudis i un despatx per a la secretària de Direcció. La Secretaria Acadèmica està constituïda per un cap de negociat i cinc auxiliars administratius. Així mateix, cada edifici disposa d’unes dependències de consergeria.
 • Àrees departamentals. A l'EPS estan adscrits dos dels nou departaments que estan implicats en la docència del centre: Departament de Matemàtiques i Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial. L’Escola té espais de direcció i secretaria per als dos departaments adscrits, així com nombrosos despatxos individuals, dobles i col·lectius per als professors que imparteixen docència al centre. Així mateix, el centre té diferents espais específics per a la investigació, associats als diferents grups que treballen a l'EPS.
 • Espais diversos. En aquest grup s’inclouen la copisteria, la cafeteria–restaurant, les entitats financeres, els caixers automàtics, les màquines de venda automàtica, el despatx del Consell de l'Estudiantat, etc.

Pràctiques en empresa

En aquesta mateixa línia, la UdL és una de les quatre universitats espanyoles en les que les pràctiques en empresa són una assignatura obligatòria en tots els seus graus. L’EPS, que va ser pionera en instaurar aquest sistema formatiu, compta amb més de 10 anys d’experiència implementant les pràctiques com una assignatura més. Durant aquest temps s’ha creat i consolidat una bossa d’empreses entre les quals els alumnes poden escollir per fer les seves pràctiques. En molts casos aquestes pràctiques acaben sent el pont entre la finalització dels estudis i la inserció al món laboral, inclús realitzant el Treball Final de Grau a la mateixa empresa i quedant-s’hi a treballar.

Mobilitat i internacionalització

No obstant, avui en dia la internacionalització és un tret molt important en la carrera professional de qualsevol titulat. És per aquest motiu que l’EPS posa a disposició dels seus alumnes la possibilitat de fer estades formatives a l’estranger a través dels diferents programes de mobilitat (Erasmus, convenis bilaterals, etc.). Dins aquesta estratègia, la UdL ofereix als alumnes cursos de llengües per tal de poder millorar el seu nivell d’idiomes a través de l'Institut de Llengües (http://www.udl.cat/ca/serveis/il/). Igualment, i per tal d’enfortir les capacitats lingüístiques de tots els alumnes (i no només d’aquells que realitzin una estada fora), l’EPS ha instaurat un sistema docent en el que s’imparteixen una sèrie de crèdits en anglès en els darrers anys de totes les titulacions.

Recerca i nou coneixement

La vinculació de l’EPS amb diferents grups de recerca i el centre de recerca INSPIRES resulta en una integració en l’activitat docent dels resultats de la recerca més puntera, permetent als alumnes estar al dia dels nous avenços i tenir la oportunitat d’experimentar de primera mà el món de la recerca (realitzant inclús tasques en grups de recerca, com ara el Treball Final de Grau/Màster).

Premi a l’excel·lència

Finalment, i per tal de potenciar els millors estudiants, l’EPS ha implementat un sistema de dobles titulacions amb el que poder cursar dues titulacions diferents i complementaries gairebé de forma paral·lela. De la mateixa manera, per a destacar els estudiants més brillants s’atorga un premi al millor Treball Final de Grau/Màster i un premi al millor expedient de cada titulació.