Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

IRB_Lleida

Breu presentació de l'empresa

L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida és una entitat formada per tots els grups de recerca biomèdica de la Regió de Lleida, tan de la UdL com del sistema sanitari. Inclou grups que cobreixen les tres vessants de la recerca biomèdica; la bàsica, la translacional i la clínicoepidemiològica.

Un dels objectius de l'IRBLLEIDA és potenciar i facilitar la recerca de qualitat per tal de millorar la salut de la població.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

L'estudiant s'integrarà en un equip dinàmic i multidisciplinar integrat per investigadors dels camps de la informàtica, estadística i bioinformàtica on desenvoluparà un perfil de bioinformàtic orientat a l'anàlisi de dades (Data Scientist). Participarà en el disseny i desenvolupament d'una plataforma de recollida, emmagatzematge i anàlisi de dades mèdiques.

En l'àmbit d'aquesta plataforma, l'estudiant podrà realitzar diverses de les següents tasques:  

 • Desenvolupament d'aplicacions web basades en Spring Boot
 • Despplegament de l'eina open source REDCap i implementació de formularis d'entrada de dades
 • Desenvolupament d'algorismes d'anàlisi de dades sobre MongoDB
 • Implementació d'algorismes de machine learning i IA amb Python / R
 • Desenvolupament d'interfícies de representació de dades (D3.js, R, ...)
 • Desenvolupament d'algorismes d'anonimització de dades
 • Desenvolupament de serveis web REST
 • Administració i blindatge de serveis Linux (CentOS)
 • Tests de seguretat d'aplicacions i servidors (hacking ètic)

Formació integrada en l'empresa

Horari

1er i 2on semestre (periode lectiu)

Adaptats als horaris lectius del candidat.

3er semestre (periode no lectiu)

de 9:00 a 17:00 hrs.

La durada de la formació

d’Octubre de 2017 a Febrer de 2019*

Si el candidat pot, a partir de setembre.

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

Segons conveni.

Localitat on es realitzarà la formació dual

IRBLLEIDA, Edifici Biomedicina, Avda. Rovira Roure 80, Lleida 25198.

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Coneixement i domini de:

 • Python
 • Java
 • HTML, CSS I Javascript
 • Serveis web
 • Sistemes Linux

Idiomes

Català, Castellà i Anglés.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

 • Capacitat de treballar en equip
 • Iniciativa