Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

ICG

Breu presentació de l'empresa

ICG Software es dedica a la fabricació de solucions informàtiques per a petites, mitjanes i grans empreses dels sectors d'hostaleria, hotel i Retail. Aquestes solucions van des del Software Punt de Venda fins a la gestió centralitzada de cadenes i franquícies.

Des del 2012, ICG Software comença una aposta per les tecnologies Cloud i mòbil, dissenyant les seves noves solucions dins d’aquest paradigma.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

L’estudiant s’integrarà en un equip de programadors per desenvolupar software de gestió empresarial amb arquitectura Cloud. Principalment, realitzarà tasques de programador, però també participarà en les fases d’anàlisi i disseny de noves funcionalitats. El projecte o projectes en els que participarà tenen les següents característiques:

- Base de dades: Totes les dades dels clients es persisteixen en un servidor de base de dades.

- Web Services:S’executa en la part del servidor i s’encarrega d’executar la lògica necessària requerida per l’aplicació, així com de servir les dades de la base de dades a la part del client.

- HTML: Normalment, la interfície de l’aplicació serà en format web i es treballa amb HTML i CSS per la part visual i amb JavaScript per implementar la lògica necessària en la part del client.

Formació integrada en l'empresa

Horari

de 9:00 a 13:30 en periode lectiu

de 9:00 a 13:30 hrs. i de 15:30 a 19:00 en periode no lectiu

La durada de la formació

d’Octubre de 2019 a Febrer de 2021*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

13.181 €

Localitat on es realitzarà la formació dual

c/ Mestral, s/n

Polígon Industrial de Torrefarrera

25123 Torrefarrera Lleida

 

El Treball Final de Màster en aquest cas queda exclòs del projecte formatiu, de manera que l'alumne haurà de fer el TFM fora del context de l'empresa.

 

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

El candidat ha de dominar els conceptes de la programació orientada a objectes i ha de ser capaç de treballar en equip desenvolupant projectes de software amb arquitectura Cloud. Cal que conegui els següent llenguatges de programació, eines de treball i conceptes:

- Eclipse + SVN

- Java

- JavaScript / TypeScript (Angular)

- SQL-Transact (MySQL, MariaDB i MSSQL)

- Web-Services (JSON)

- HTML5 + CSS

- Android Studio

 

Requereix de mobilitat pròpia

Idiomes

Català, castellà i anglès.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

- Capacitat per treballar en equip.

- Bona organització i metodologia.

- Iniciativa.

- Passió per la programació.

- Motivació per aprendre noves tecnologies.