Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

EURECAT

Breu presentació de l'empresa

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre Tecnio), aplega l'experiència de més de 600 professionals i dóna servei a més de 1.000 empreses. R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d'alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant per a grans com per a petites i mitjanes empreses de tots els sectors. El valor afegit que aporta Eurecat accelera la innovació, disminueix la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/a / treballador/a

La principal funció del perfil professional a desnvolupar es centra en donar suport a tasques d'R+D+I aplicada en els camps de la Intel·ligència Artificial i Big Data pel descobriment de coneixement i suport a la decisió en diferents dominis i camps d'aplicació. Algunes de les tècniques que poden ser explorades, sense estar limitat a les mateixes són:

 • Detecció de patrons
 • Identificació d'anomalies
 • Sistemes de predicció (p. ex. qualitat, avaries)
 • Optimització de recursos
 • ... i en definitiva, la construcció de sistemes experts i de suport a la decisió

Així mateix, en funció de les necessitats i la disponibilitat, també es podran dur a terme tasques relacionades amb:

 • Web Semàntica, estàndards i interoperabilitat
 • Plataformes web de gestió
 • Arquitectures híbrides BigData/IoT amb altes capacitats d'escalabilitat i rendiment
 • Open Electronics
 • ... entre d'altres

El perfil professional a desnvolupar estarà centrat en adquirir les capacitats d'un Científic de les Dades (Data Scientist), que de forma resumida ha de saber explorar i analitzar dades de múltiples sistemes existents en les diferents empreses, per a fer la seva explotació més senzilla i efectiva. Per tant, també s'aprofundirà en l'adquisició de coneixement relatiu a plataformes IoT, arquitecture híbrides avançades, i altres vessants de l'enginyeria de les TIC.

Formació integrada en l'empresa

Horari

De 9:00 a 13:00 o bé de 14:00 a 18:00, segons convingui i durant període Lectiu.

De 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00h durant període NO Lectiu.

La durada de la formació

d’octubre de 2019 a febrer de 2021*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

12.000 € - 14.000 €

Localitat on es realitzarà la formació dual

Eurecat - Lleida

Edifici H3 Planta Baixa
Parc Tecnològic Agroalimentari de Lleica (PCiTAL)
25003 Lleida (Turo de Gardeny)

 

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Els coneixements desitjables dels estudiants són:

 • Es valorarà experiència en l'aplicació de tècniques de descobriment de coneixement emprant R, python, i/o altres llibreries
 • Es valorarà coneixement en algorismes de Machine Learning
 • Es valorarà coneixement d'arquitectures Big Data
 • Coneixements de llenguatges de programació: Java, HTML/JS/CSS3/Angular, i/o .NET, (C#).
 • Expriència prèvia en desenvolupament usant IDEs com eclipse, Android Studio o ItelliJ IDEA
 • Es valorarà experiència en ús d'eines col·laboratives i de control de versions com GitLab o equivalents, així com en mètodes àgils de desenvolupament (SCRUM, KANBAN, etc...)

Idiomes

 Català i Castellà. Es valorarà molt positivament l'anglès.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Es valora de forma positiva la capacitat de treballar en equip, l'esperit de superació, i l'autonomia a l'hora de dur a terme tasques.

Es valora de forma positiva la capacitat d'aportar idees, camins alternatius, i de crítica constructiva en general.