Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

Globalia

Breu presentació de l'empresa

Som una empresa amb experiència dins de l’àmbit de la programació d’aplicacions per a mòbils i tablets. Desenvolupem aplicacions que s'engloben dins l'àrea de solucions IOT per a diferents sectors que van des de l'àmbit del transport fins al mèdic.

Som uns apassionats de la comunicació!

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Escriu programes. El candidat escriu aplicacions o part de les aplicacions seguint les especificacions que prèviament ha marcat l'analista o enginyer de software (que és qui crea l'estructura i les especificacions del programa). Crea sèries lògiques d'instruccions i algoritmes (codifica) en diferents llenguatges de programació llegibles per l'ordinador. Utilitza llenguatges orientats a objectes com Java o C++ per construir programes. Utilitza eines d'assistència per generar codis rutinaris que formaran part del programa que està escrivint.

Documenta el software que escriu. Escriu els manuals per a l'usuari. Desenvolupa les pantalles d'ajuda del software. Actualitza, modifica i depura el software. Fa créixer, modifica i actualitza software o parts d'un software ja existent. S'assegura que aquests canvis funcionin correctament. Corregeix els errors detectats en softwares ja existents per a versions futures.

Control de qualitat. Verifica el software o la part del software que ha escrit: el fa servir per demostrar que les instruccions són correctes i que produeixen el resultat desitjat. Abans que el producte surti al mercat, fa proves sobre programes que no ha escrit ell per evitar que l'usuari es pugui trobar amb errors. Crea petites aplicacions específiques per intentar fer fallar un software determinat i, d'aquesta manera, poder arreglar els possibles errors. Proposa i escriu les modificacions del codi d'un programa per evitar els errors detectats.

Participa en el procés de creació d'un nou software. Manté reunions amb els analistes/dissenyadors del projecte per entendre l'arquitectura del producte que escriurà. Manté contacte amb el cap de producte encarregat del software que programarà. Puntualment, també es troba amb els dissenyadors gràfics del projecte per veure com interactuarà el codi que escriu amb la seva aparença final.

Formació integrada en l'empresa

Horari

A convenir.

La durada de la formació

d’Octubre de 2018 a febrer de 2020*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

Mínim 12.000 €

Localitat on es realitzarà la formació dual

Plaça Ricard Vinyes, 11, entresol 1er. 25006 Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

L'empresa valorarà els coneixements següents:

  • MVC en PHP (si pot ser amb coneixements previs en algun framework: Laravel, Symphony, Ignition..)
  • POO en PHP
  • Consultes SQL per MySQL
  • Serveis Web RESTful amb JSON
  • Maquetació HTML5/CSS3 amb Bootstrap
  • jQuery

Idiomes

Espanyol, Català o Anglès

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

 Valorem que el candidat vulgui aprendre i s’involucri en la feina. La nostra empresa valora les idees, li encanta resoldre dubtes i emprendre nous reptes.