Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

Formació Dual

Definició

La Formació dual es basa en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un entorn professional. L’estudiant és converteix en l’aprenent que estudia. És una modalitat de formació que es realitza en alternança entre la universitat i l'empresa.

Empreses participants

 
     
   

Contractació

Es preveu la modalitat de Contracte en Pràctiques a jornada completa, que permet a l’empresa ocupar temporalment persones amb una titulació universitària sense experiència en l’ocupació per la qual s’han format.

En el cas d’estudiants extracomunitaris es preveu que l'alumne s'incorpori a l'empresa mitjançant Pràctiques Extracurriculars mentre l'empresa duu a terme els tramits corresponents (període màxim d'un mes) per formalitzar un contracte en pràctiques.

Horari

El contracte de pràctiques a temps complet contempla que una part de la jornada es realitzi en l’empresa i una altra part es dediqui a la formació acadèmica del màster, segons s'estableixi en el pla formatiu definit de forma individualitzada per a cada estudiant.

Durant els períodes lectius, l’estudiant combinarà la seva formació entre el desenvolupament de tasques a l’empresa (4 hores diàries) i el de seguiment dels estudis (4 hores diàries). Aquesta proporció es pot modificar durant l’últim semestre dels estudis, tal i com estableixi el Pla Formatiu que s’elaborarà per a cada estudiant.

Durant els períodes no lectius, l’estudiant assistirà a jornada completa a l’empresa.

Durada

Atenent que el nou curs acadèmic s'inicia al Setembre es preveu que un estudiant realitzi la formació dual des de l’octubre del nou curs acadèmic fins al Febrer del curs acadèmic següent. Aquest període podria variar atenent a cada situació particular.

Reconeixement itineraris d'especialització

L'itinerari d'especialització que s'atorga automàticament als alumnes en formació dual és el Enterprise Integraged Projects. L'alumne serà co-tutoritzat i co-avaluat per un tutor assignat per l'empresa i un tutor assignat per  la universitat. Els tutors vetllaràn pel compliment del pla formatiu el qual garanteix l'adquisició del conjunt de competències acordades en el pla formatiu imprescindibles per l'obtenció del títol.

Taula-Resum de les vacants en Formació Dual per al curs 2017-18

EMPRESA PLACES DISPONIBLES MODALITAT ALUMNE

REMUNERACIÓ ECONÒMICA

(brut anual)

ALTER SOFTWARE 2 Internacional o UdL 12.000 € - 14.000 €
GLOBALIA 1 Internacional o UdL 13.000 €
ICG 1 UdL 13.181€
ILERNA 1 Internacional o UdL 13.000 €
INDRA 1  UdL 15.000 €
INDRA 2 Internacional 9.600 €
IRB Lleida 1 UdL Segons Conveni
OpenNatur 1 UdL 14.000 €
GFT 4 International 15.000 €
GFT 6 UdL 15.000 €

 

Procediment d'inscripció i temporització prevista

Els passos a seguir per formalitzar la inscripció a la modalitat de Formació Dual del MEINF són:

Maig: L’EPS i les empreses publiquen l’oferta de places de formació dual per als estudiants que iniciïn el Màster en el nou curs.

Fins al 28 de juny:

 1. Formalitzar la preinscripció al MEINF
 2. Contactar amb coordinació de Formació Dual per demanar l'alta a l'espai del campus virtual. Enviar un correu a: coord.meinf@eps.udl.cat amb les dades següents: Nom de l'estudiant, adreça correu UdL i DNI
 3. Anar a l'espai "Formació Dual MEINF" del campus virtual
 4. Accedir a l'activitat que està oberta en aquest espai per a:
  • Complimentar el formulari de selecció d'empreses
  • Pujar el Curriculum Vitae
  • Pujar l'expedient acadèmic
 5. Presel·lecció de les ofertes en que està més interessat

Del 29 de Juny al 2 de Juliol es faran arribar a les empreses els Curriculum Vitae i els expedients acadèmics dels estudiants que hi estiguin interessats.

Del 2 de Juliol al 19 de juliol:

 1. Les empreses iniciaran els processos de selecció.
 2. Cada empresa contactarà als estudiants candidats.
 3. Abans del 19 de juliol l'empresa comunicarà als estudiants i a l'Escola els estudiants seleccionats.

Del 19 de Juliol al 21 de Juliol l'estudiant formalitzarà la matricula a l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

Al setembre s'iniciarà una segona volta d'assignacions per aquells estudiants que hagin quedat pendents d'assignar.

A finals de Setembre l'estudiant iniciarà el Màster en Enginyeria Informàtica a l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

A l'octubre els estudiants seleccionats s'incorporen en l'empresa acordada per iniciar el seu període de formació Dual.