Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

TROTA

Breu presentació de l'empresa

Empresa de transport internacional de mercaderies per carretera, amb creixement i entorn jove de treball on l'l+D són les eines informàtiques i el seu constant desenvolupament.

El departament d'informàtica està compost per 7 persones que treballen per millorar constantment els processos, procediments i serveis de qualitat als nostres clients.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

A Trota el departament d’informàtica juga un paper molt important ja que l’eficiència de l’empresa depèn de què els processos de gestió de la informació siguin eficaços i s’adaptin a cada període de l’empresa. La gestió de la informació passa tota pel nostre ERP, Microsoft Dynamics Axapta, tota la informació sobre vehicles, viatges, rutes, etc, l’acabem recollint d’una manera o d’una altra dins del nostre ERP per després interpretar-la i actuar en conseqüència. D’aquí la importància de que la informació sigui correcta i actual.

Les tasques principals al nostre departament són:

- Identificar les necessitats dels usuaris.

- Fer un anàlisis funcional d’aquestes necessitats.

- Fer un anàlisis tècnic dels processos que comportaran aquestes necessitats.

- Modelitzar els processos i l’estructura de dades necessàries per implementar les necessitats funcionals.

- Identificar possibles fluxos de treball i interfases amb d’altres productes del mercat.

- Adaptar el ERP segons la modelització obtinguda. Sigui amb noves configuracions estàndards o programant noves funcionalitats.

o   Creació de les taules necessàries a la BD.

o   Programació de la lògica de negoci associada.

o   Implementar els fluxos de treball

o   Identificació dels rols de seguretat. (Qui pot fer què?)

o   Implementar interfases.

- Elaborar l’itinerari de tests de funcionament

- Executar l’itinerari de tests i corregir els possibles errors.

- Documentar els nous processos i estructures de dades resultants de la implantació.

- Elaborar manuals d’usuari.

- Formar als usuaris sobre les noves funcionalitats.

Fora del nostre sistema de gestió existeixen també les tasques de manteniment del nostre clúster de servidors, manteniment dels sistemes de comunicació de l’empresa (a traves de SIP-TRUNK, comprovacions sobre les línies de comunicació amb fibra òptica i treballs a la RPV virtual de telefonia mòbil), manteniment del sistema de gestió de la base de dades, programació de APP per a tablets que s’utilitzen per recollir dades al taller i magatzems (Visual Studio) tan així com el suport a l’usuari final en cas de qualsevol tipus de problema informàtic tant a nivell de software com de hardware.

Formació integrada en l'empresa

Horari

El contracte de pràctiques a temps complet contempla que una part de la jornada es realitzi a l'empresa i una altra part es dediqui a la formació acadèmica del master.

Durant els períodes lectius, l'estudiant combinarà la seva formació entre el desenvolupament de tasques a l'empresa (4 hores diaries) i el de seguiment dels estudis (4 hores diaries). Aquesta proporció es pot modificar durant l'últim semestre dels estudis, tal i com estableixi el Pla Formatiu que s'elaborarà per a cada estudiant.

Durant els períodes no lectius, l'estudiant assistirà tota la jornada a l'empresa.

La durada de la formació

d’Octubre de 2016 a Febrer de 2018

Remuneració bruta anual

La modalitat de Contracte amb Practiques estableix que la retribució serà la que determini el Conveni Col·lectiu, sense que, en el seu defecte pugui ser inferior al 60% o al 75%, durant el primer i segon any, al salari que el conveni determini per un treballador equivalent.

Sempre ha de ser igual o superior al Salari Mínim interprofessional.

Localitat on es realitzarà la formació dual

Lleida

CIM Lleida, Vial E Parcel·la 7

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Nocions de:

Programacion C++, Java, C#, etc

Algorítmica

Gestió i disseny de bases de dades, SQL

Idiomes

Coneixements d’anglès

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Persona amb vocació per la informàtica, amb ganes d’incorporar-se a un equip jove de treball, creativa i amb gust per la innovació i millora de les estructures empresarial.

Busquem una persona responsable, treballadora, amb ganes d’aprendre i inquieta a nivell creatiu, informàtic i intel·lectual.