Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

Medea Business Solutions

Breu presentació de l'empresa

Donem serveis a startups i grans marques per llançar o millorar productes tecnològics.

Ens basem en metodologia Agile i pensament Lean Startup, amb el que vam aconseguir que el client sempre obtingui un producte que funciona. Els nostres Serveis s'engloben en quatre grans grups: estratègia de negoci, desenvolupament, disseny i analítica digital.

A més, des de fa més de 5 anys treballem en el nostre producte estrella Cavee LMS, aplicació SaaS que facilita i gestiona totes les fases del procés formatiu en modalitat e-learning. Cavee, implantat a 7 països i amb més de 30.000 usuaris requeire de constants actualitzacions i noves implementacions.

Intentem aplicar en tots els projectes que realitzem, tant propis com de tercers, aplicar les metodologies més innovadores (Scrum, Lean Startup, ...), així com les disciplines més irruptivas pel que fa a implementació d'aplicacions (Angular, Java, NodeJS, Oracle, ...)

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

El perfil que millor s'adaptaria al nostre equip i entorn seria el de full-stack developer, un desenvolupador capaç d'implementar tant front-end com back-end amb capacitats de gestió d'equips i projectes, a més caldrà integrar com a membre del Scrum Team , tenint en compte que un full-stack no és només un programador sinó també un analista.
Les disciplines a desenvolupar durant la formació s'englobarien en:

1. Desenvolupament web Lamp
Coneixement d'aplicacions WEB LAMP, o sigui, Linux, Apache, MySQL i PHP.
Nosaltres a més, normalment, treballem amb Nginx en lloc d'Apache i com a bases de dades Oracle i MySQL

2. Desenvolupament web Mean
La gran majoria de projectes inclouen MEAN; és a dir, MongoDB, Express, Angular i NodeJS. Un dels aspectes que més es treballaran i es formaran serà Angular JS i Node JS

3. Modelatge
Cal no perdre de vista el disseny del model i l'anàlisi de requeriments, aquests dos skills són importantíssims per a nosaltres. Modelatge de classes, llavors, ... en Java són tasques bàsiques dins del modelatge.

4. Control de versions
L'ús d'una eina com Github permet a l'equip poder tenir un escrupolós sistema de versions. Aquesta eines de an GIT es vincula amb eines de testing i deployment; nosaltres fem servir Jenkings

5. PAAS I Solucions Cloud
La immensa majoria dels nostres projectes són projectes SaaS amb la qual cosa el personal de l'equip ha de tenir coneixement del maneig d'una PAAS (Platform as a Service) com Amazon WS.
Conèixer i entendre els diferents tipus de servidors que s'ofereixen així com la pròpia gestió d'aquests servidors, especialment pel que fa a les polítiques de còpies de seguretat, són vitals per al bon funcionament de les aplicacions que s'implementen.

6. Mètriques
Addicionalment els membres del nostre equip han d'entendre com extreure dades de sistemes de mètriques com Google Analytics, per exemple.

7. Aplicacions mòbils
Per a un gran nombre d'aplicacions que desenvolupem, els nostres clients ens demanen l'aplicació per a dispositius mòbils i wearables. El nostre equip ha de saber com crear aplicacions mòbils, tant híbrides com natives. En aquest àmbit, treballem amb frameworks web-mobile com PhoneGap i Titanium, Frameworks Mobile com Ionic i òbviament Objective C (i Swift) i Java.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Inicialment vam plantejar 4 hores diàries, de 9h a 13h, encara que pot flexibilitzar sempre que l'horari dels alumnes s'inclogui entre les 8h i les 17h

La durada de la formació

d’Octubre de 2016 a Febrer de 2018

Remuneració bruta anual

12.000€

Localitat on es realitzarà la formació dual

Medea Tech Agency
C. Agustins, 7
25001 Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Pel que fa a llenguatges de programació, tenir coneixements de POO i Java i llenguatge SQL

Es valorarà positivament tenir coneixements de Agile (Scrum) i LeanStartup

Idiomes

Actualment el nostre producte Cavee es troba en explotació en països sud-americans i països de parla anglesa, amb el que és imprescindible el domini del Castellà i es valorarà positivament el coneixement de l'Anglès

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Capacitat i voluntat d'aprenentatge

Voluntat d'integració en un equip

Persona autònoma i amb iniciativa

Persona amb dots de lideratge i capacitat de gestió de recursos