Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

Globalia

Breu presentació de l'empresa

Sector de treball, trets diferencials, característiques principals, etc...

Estem desenvolupant i comercialitzant aplicacions amb força acceptació en el món de la comunicació en diferents àmbits com l’educatiu, empresarial i per administracions públiques, especialment ajuntaments.

Properament engegarem un conjunt d’aplicacions adreçades al camp de l’esport i la salut això ens obliga a disposar d’un major nombre de programadors per cobrir les necessitats futures.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

- Escriu programes

El candidat escriu aplicacions o part de les aplicacions seguint les especificacions que prèviament ha marcat l'analista o enginyer de software (que és qui crea l'estructura i les especificacions del programa).

Crea sèries lògiques d'instruccions i algoritmes (codifica) en diferents llenguatges de programació llegibles per l'ordinador.

Utilitza llenguatges orientats a objectes com Java o C++ per construir programes.

Utilitza eines d'assistència per generar codis rutinaris que formaran part del programa que està escrivint.

- Documenta el software que escriu.

Escriu els manuals per a l'usuari.

Desenvolupa les pantalles d'ajuda del software.

Actualitza, modifica i depura el software.

Fa créixer, modifica i actualitza software o parts d'un software ja existent.

S'assegura que aquests canvis funcionin correctament.

Corregeix els errors detectats en softwares ja existents per a versions futures.

- Control de qualitat.

Verifica el software o la part del software que ha escrit: el fa servir per demostrar que les instruccions són correctes i que produeixen el resultat desitjat.

Abans que el producte surti al mercat, fa proves sobre programes que no ha escrit ell per evitar que l'usuari es pugui trobar amb errors.

Crea petites aplicacions específiques per intentar fer fallar un software determinat i, d'aquesta manera, poder arreglar els possibles errors.

Proposa i escriu les modificacions del codi d'un programa per evitar els errors detectats.

- Participa en el procés de creació d'un nou software.

Manté reunions amb els analistes/dissenyadors del projecte per entendre l'arquitectura del producte que escriurà.

Manté contacte amb el cap de producte encarregat del software que programarà.

Puntualment, també es troba amb els dissenyadors gràfics del projecte per veure com interactuarà el codi que escriu amb la seva aparença final.

Formació integrada en l'empresa

Horari

De 9 a 14:00 h

La durada de la formació

d’Octubre de 2016 a Febrer de 2018

Remuneració bruta anual

A concretar

Localitat on es realitzarà la formació dual

Plaça Ricard Vinyes, 11, ent. 1er. 25006 Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

• MVC en PHP (si pot ser amb coneixements previs en algun framework: Laravel, Symphony, Ignition..)
• POO en PHP
• Consultes SQL per MySQL
• Serveis Web RESTful amb JSON
• Maquetació HTML5/CSS3 amb Bootstrap
• jQuery

Idiomes

espanyol i anglès

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Valorem que el candidat vulgui aprendre i s’involucri en la feina. La nostra empresa valora les idees, li encanta resoldre dubtes i emprendre nous reptes. El nostre lema resumeix la
importància de formar un equip: “Si vols anar ràpid camina sol, si vols arribar lluny ves acompanyat”